Συμβουλευτική-οργάνωση

1.Μελέτες ολοκληρωμένης οργάνωσης επιχειρήσεων

2.Επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης

3.Σύσταση νέων επιχειρήσεων

4.Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια και λύσεις για κάθε είδους επιχείρηση

5.Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης, αξιολόγηση της κατάστασης- προτάσεις για βελτίωση παρακολούθηση αποτελεσμάτων βάσει αριθμοδεικτών.