ΔΡΑΣΗ : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που : 

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 

 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, 

 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019, 

 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, 

 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: 

       -Ανώνυμη Εταιρία, 

       -Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

       -Ομόρρυθμη Εταιρία,

       - Ετερόρρυθμη Εταιρία, 

       -Ι.Κ.Ε, 

       -Ατομική Επιχείρηση, 

       -Ν.Ε.Π.Α., 

       -Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, 

       -Συνεταιρισμός 

       -Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. 

       -Κοινωνία Αστικού Δικαίου

 

Αντικείμενο της Δράσης

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα :

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 •  των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 •  του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

 •  του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 •  του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

 •  Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα (δηλαδή, από τα πεδία 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 του Ε3)

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 στα ίδια πεδία ως ανωτέρω.

Υποβολή προτάσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από 8-31 Οκτωβρίου 2020.